Регулатива

I
Сходно члану 54 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11) локацијска дозвола се издаје решењем за изградњу нових и доградњу постојећих објеката, за објекте за које се по овом Закону издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке потребне за израду техничке документације, у складу са важећим планском документом.
Сходно члану 145, грађење помоћних и економских објеката, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, реконструкција, адаптација, санација, промена намене објекта без извођења грађевинских радова, промена намене уз извођење грађевинских радова, извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже, појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део нисконапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kV или 20 kV вод, типске трансформаторске станице 10/04 kV или 20/04 kV и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 kV или 20/04 kV до места прикључка на објекту купца (1 kV), 10 kV и 20 kV разводна постројења, мање црпне станице и мањи ски лифтови, прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу; компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса, соларни колектори и соларне ћелије, типски топловодни прикључци, грађење зиданих ограда, врше се на основу решења којим се одобрава извођење тих радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.
Сходно члану 53 Закона, надлежна управа за урбанизам издаје информацију о локацији, а иста садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу планског документа.
Захтеви за издавање локацијске дозволе, решења којим се одобрава извођење радова и информације о локацији подносе се надлежној Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Радничка 2, на прописаним обрасцима уз обавезу плаћања одговарајуће таксе и прилагања одређене документације.
Сви потребни подаци о поступку се могу преузети на званичном сајту Града Новог Сада (www.gradnovisad).
За потребе издавања локацијске дозволе, решења којим се одобрава извођење радова и информације о локацији, ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, у оквиру својих овлашћења утврђених одлуком оснивача тј. Скупштине Града Новог Сада, израђује одређена документа након што надлежна управа проследи захтев странке на обраду.

II
За израду одређених докумената захтев се подноси директно у пријемној канцеларији Јавног предузећа "Урбанизам" на Булевару цара Лазара број 3 у Новом Саду (канцеларија број 1) сваког радног дана у времену од 900 до 1300 сати.
Захтеви се подносе за следеће врсте услуга:
- за израду пројекта парцелације и препарцелације,
- за израду урбанистичких услова и критеријума за постављање комуналних објеката и уређаја (рекламе, тенде, клима уређаји и др.),
- за израду уверења о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији (само за потребе поступка код Пореске управе Града Новог Сада).

Уз захтев за пројекте парцелације и препарцелације се обавезно прилажу следећи документи:
- копија плана парцеле,
- доказ о власништву.

Уз захтев за израду урбанистичких услова и критеријума за постављање комуналних објеката и уређаја прилажу се:
- копија плана парцеле,
- доказ о власништву,
- скица – изглед комуналног објекта – уређаја и други прилози по потреби.

За израду уверења о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији прилаже се копија плана парцеле.

III
Према Закону о планирању и изградњи за одређену врсту објеката, односно извођење одређене врсте радова није потребно прибављање акта надлежног органа и то за: радове на текућем одржавању објекта или стана; постављање жичане или дрвене ограде; грађење објеката противградне одбране; грађење једноставних објеката који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, а који се изводе на начин да не ометају редовно коришћење суседних објеката (вртна сенила до 15 m2 основе, стазе, платои, вртни базени и рибњаци површине до 12 m2 и дубине до 1 m, надстрешнице основе до 10 m2, дечја игралишта, дворишни камини површине до 2 m и висине до 3 m, колски прилази објектима ширине 2,5-3 m, соларни колектори и сл.); сточне јаме до 20 m2 у основи, гробнице и споменици на гробљу; пешачке стазе, плоче за обавештавање површине до 6 m2 и друга опрема у заштићеним природним добрима (према одлуци привредног друштва, јавног предузећа, односно другог правног лица који управља тим природним добром); носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима, средства електронских комуникација која се постављају или инсталирају на кабловима и мрежама електронских комуникација и каблови електронских комуникација који се постављају или инсталирају у постојећу линијску инфраструктуру електронских комуникација – кабловску канализацију; контејнери за смештај електронско комуникационе и електроенергетске опреме и уређаја, микроровови за оптичке и друге каблове, типски ормани за унутрашњу и спољашњу монтажу за смештај опреме електронске комуникације и сл.; стубићи катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите, ознаке километраже, ознаке скретања и заштитне луле на укрштањима са путевима и пругама на линијским инфраструктурним објектима типа гасовода, нафтовода и продуктовода.

 

 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА