Унутрашња организација

Пословањем Јавног предузећа руководи директор, именован од стране Скупштине Града Новог Сада.

Руковођење Јавним предузећем директор реализује сарадњом са својим помоћницима, као руководиоцима појединих делова процеса рада (сектора) и то:

  • помоћник директора за планирање,
  • помоћник директора за урбанистичке услове,
  • помоћник директора за инфраструктуру и геодезију,
  • помоћник директора за економске послове,
  • помоћник директора за правне и опште послове.

Процес рада у Јавном предузећу радно, технолошки и организационо извршава се у одговарајућем унутрашњем делу процеса рада (сектору). Унутрашњу организациону јединицу (сектор) чини група истоврсних или сродних стручних послова из делатности Јавног предузећа

У Јавном предузећу организовани су следећи сектори:

  • Сектор за планирање,
  • Сектор за урбанистичке услове,
  • Сектор за инфраструктуру и геодезију,
  • Сектор за економске послове,
  • Сектор за правне и опште послове

Имајући у виду специфичност просторних захтева и међузависност техничких система, у оквиру сектора за инфраструктуру и геодезију, организовано је извршење послова образовањем четири службе и то: служба за геодезију, служба за саобраћај, служба за енергетику и служба за хидротехнику. У поменутим службама рад и извршавање послова организују руководиоци службе.

У оквиру Сектора за економске послове организована је посебна служба за рачуноводство.

 

                                    ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ

                               

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА